CLEAR NOODLE WITH PRAWN PORK (Hủ Tiếu Sài Gòn Dai Đặc Biệt)