RICE NOODLE WITH PRAWN PORK (Hủ Tiếu Sài Gòn Đặc Biệt)